Home

Mirja Palo är sångerska och musiker från Norrbotten som bär många uttryck i sin

palett. Ur det finska folkinstrumentet kantele, sin röst och en elektrisk looppedal

skapar hon ny musik ur det traditionella, musik som delvis skapas i ögonblicket på

platsen där den framförs.

 

Med rötterna i den norrbottniska folksångstradition influerad av finno-ugriska uttryck,

poesi och spoken word utforskar Mirja sin egen idé om den norrbottniska själen och

ifrågasätter det något distanserade förhållandet till naturen. Materialet består av nyskrivna

arrangemang av trad. musik och texter från Tornedalen/Sápmi och Finland. Inspirationen

hämtas ifrån fjällbäckar, kalla vinternätter, och knöliga grusvägar. När själen får fritt spelrum

speglas alltifrån glädje och humor till svåra känslor som sorg, ilska och förtvivlan över vad

som sker då naturen exploateras och platser försvinner.
Mirja Palo is a singer and musician from Norrbotten, Sweden, who brings many colourful expressions to her musical pallet. With the Finnish folk music instrument kantele, her voice, and an electronic loop pedal she creates new music from the depths of tradition; music that comes to life in the moment and at the very place where it’s being performed.


Stemming from the Norrbottnian folk song tradition and influenced by Finno-Ugrian expressions, poetry, and spoken word, Mirja explores her own notion of the Norrbottnian soul, and questions humanity’s somewhat distanced relationship to nature.

The material consists of new arrangements of traditional music and lyrics from the Torne Valley, Sápmi, and Finland. Mirja finds inspiration in everything from the rippling creeks in the mountains and cold winter nights, to the uneven gravel roads of the northern countryside. When the soul is given free rain, it can mirror everything from joy and humour, to difficult emotions like grief, anger, and the sense of despair for what happens when nature is exploited and the places we love disappear.

 

Contact:

 

Mirja Palo

Email: mirja@mirjanaani.se

Phone: (0046) 73-82-79-817


© Copyright. All Rights Reserved.